Thời gian, cước phí vận chuyển – Sách 100

Thời gian, cước phí vận chuyển

Thời gian và cước phí vận chuyển được trình bày ở bảng dưới đây.


Thời gian và cước phí vận chuyển


Lưu ý: thời gian và cước phí có thể chưa hoàn toàn chính xác trong một vài thời điểm do yếu tố khách quan của đơn vị cung cấp dịch vụ.